Search Your AO Code

AO Code is a combination of Area Code, AO Type, Range Code and AO Number.
ਪੈਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ AO ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ AO ਕੋਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

From here you can search the AO Code for your new PAN card, the AO number mentioned here can be used in any type of PAN card, whether it is a student's PAN card or any non-income person's. In any case you can use this AO code.

ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ AO ਕੋਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ AO ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ।Ward/Circle/Range/ Commissioner Area Code AO Type Range Code AO Number Description
WARD 1, TARN TARAN NWR W 80 3 1. Non companies - Income from sources other than income from business or profession - residing within the territorial area of District Tarn Taran, Amritsar - Name starting with alphabet A to K 2. Non companies - Income from business or profession - having place of business or profession is within the territorial area of District Tarn Taran, Amritsar - Name starting with alphabet A to K 3. Company (including its MD or or director or manager or secretary) - having its registered office or principal place of business is within the territorial area of District Tarn Taran, Amritsar - Name starting with alphabet A to K

AO Number Information

 • ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਓ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
  ਪੈਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏ.ਓ. ਕੋਡ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ITO ਵਾਰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਏ.ਓ. ਕੋਡ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏ.ਓ. ਕੋਡ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏ.ਓ.
 • How do I find TARN TARAN AO code?
  PAN Applicants can find TARN TARAN AO Code in the table. also you can visiting ITO WARD TARN TARAN the Income Tax Office. Alternatively, TARN TARAN AO Code can be found out online as well. It is worth mentioning that the TARN TARAN AO Code for a specific PAN card holder may change in future as per the policy updation of the ITO WARD TARN TARAN.


 • ਮੈਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣਾ AO ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
  ਪੈਨ AO ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਆਪਣਾ AO ਕੋਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਾਂ AO ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ AO ਕੋਡ, ਏਰੀਆ ਕੋਡ, AO ਕਿਸਮ, AO ਨੰਬਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ AO ਕੋਡ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • How can I know my AO code for PAN card?
  Check Pan AO Code Search Your AO Code Enter State and City or District Name or Click on Check AO Code You Can View AO Code, Area Code, AO Type, AO Number, Nearest AO Code.
 • ਮੈਂ ਪੈਨ ਅਪਲਾਈ UTI ਅਤੇ NSDL ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਓ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
  ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਏਓ ਕੋਡ ਏਰੀਆ ਕੋਡ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਏਓ ਟਾਈਪ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੇਂਜ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਏਓ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ (NWR - W - 80 - 3) ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
 • How do I find TARN TARAN AO code for Pan Apply UTI and NSDL?
  TARN TARAN AO Code is a (NWR - W - 80 - 3) combination of Area Code, TARN TARAN AO Type, TARN TARAN Range Code and TARN TARAN AO Number. Applicants for PAN are required to provide the AO code in their application. This information can be obtained from the ITO WARD TARN TARAN. Applicants may search their AO Codes on the basis of description wherever provided.
 • How can I know my TARN TARAN AO code for new PAN card?
  TARN TARAN Area code, AO Type, Range Code, AO Code, TAN Code TARN TARAN ao code is- NWR - W - 80 - 3. ITO WARD TARN TARAN (Income Tax Office TARN TARAN) also login to incometaxindiaefiling.gov.in. Step 2: Click on 'Profile Settings' and click on 'My profile' as shown below. Step 3: Click on 'PAN Card', and it will display all the details along with the details of TARN TARAN Area Code, TARN TARAN AO Type, TARN TARAN Range Code, TARN TARAN AO Number, and ITO WARD TARN TARAN Jurisdiction, as shown below.
 • AO ਟਾਈਪ W ਜਾਂ C ਕੀ ਹੈ?
  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, APR ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, AO ਕਿਸਮ: ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਫਸਰ (AO) ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ AO ਟਾਈਪ C ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਸਰਕਲ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ AO ਟਾਈਪ W ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ (ਵਾਰਡ)।
 • What is AO Type W or C ?
  For example, APR stands for Andhra Pradesh. AO Type: It shows the type of Assessing Officer (AO). If it says AO Type C, it means you fall under 'circle', and AO Type W means (ward). Generally, if your income is Rs 10 lakh or more, you come under the circle.

 • ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?
  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, APR ਦਾ ਅਰਥ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • What is Area Code ?
  For the purpose of identifying the geographic location of the individual or company, their area is assigned a code which is represented using 3 letters.
 • ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈ?
  ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਸਲ ਪਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
 • What is Range Type ?
  Based on the actual address of the PAN card hold, they are assigned a Range Type which helps identify the ward or circle that they live in.
 • AO ਕੋਡ/ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?
  AO ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ NSDL ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ AO ਕੋਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
 • What is AO Number ?
  The AO number is a numerical value that is also published by NSDL and is the last part of the AO code.
 • ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ ਏਓ ਕੋਡ?
  ਪੈਨ ਏਓ ਕੋਡ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ NWR - W - 80 - 3, ਏਰੀਆ ਕੋਡ- NWR, Ao ਕਿਸਮ- W, ਰੇਂਜ ਕੋਡ- 80, Ao ਨੰਬਰ - 3,
 • Ao Code for pan card TARN TARAN ?
  TARN TARAN for Pan ao code is NWR - W - 80 - 3, Area Code- NWR, Ao Type- W, Range Code- 80, Ao No - 3,
 • ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ AO ਕੋਡ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ AO ਕੋਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  Now you can search your city's AO code by pin code number on your website, here you have to enter the pin code number of your city, then whatever AO code of your city is found, it is told Using Pin Code Click Here
 • ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ AO ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਓ ਕੋਡ ਹੈ (NWR - W - 80 - 3) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ AO ਕੋਡ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ AO ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ,ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ AO ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
 • What is AO code for a student who is applying for PAN card but does not have any source of income (TARN TARAN) area?
  The TARN TARAN AO code for you is (NWR - W - 80 - 3) which will be determined based on your address and section criteria. This means the steps you need to follow to get the AO code are: Identify whether you qualify as a salaried individual, non-salaried individual or non-individual applicant. Select the residential/office address based on the criteria you meet. Download the appropriate list of AO codes from NSDL website. Open the file using Excel and use the search function (ctrl+f) to search for your city. Once a city is found, check the "Additional details" field to see if your area is included in that code. Check to see if the codes apply to you in the context of you being an international entity, individual or company. Once you find the correct codes, note down the Area Code, TARN TARAN AO Type, Range Type and AO Number under ITO Ward TARN TARAN.